Giới thiệu Đào tạo Liên hệ: Tìm kiếm
Luận văn Phạm Thanh Trang PDF. In Email
Viết bởi Phòng KHCN,HT & SĐH   
Thứ ba, 16 Tháng 3 2010 13:32

Phạm Thanh Trang: Mục tiêu chính của đề tài là đề ra một số giải pháp để cải thiện sự hài lòng của nhân viên Công ty trong ngắn hạn (2009-2011) bằng cách:
Nghiên cứu thực trạng của Công ty: Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên Công ty đối với các yếu tố động viên của đơn vị thông qua việc khảo sát bằng bảng câu hỏi, xây dựng thang đo mức độ hài lòng trong công việc, khám phá mối quan hệ giữa một số đặc điểm cá nhân của nhân viên với mức độ hài lòng chung.
Phương pháp tiếp cận: đề tài sử dụng thang đo do tác giả tự xây dựng bằng cách tham khảo các thang đo đã được sử dụng của các tác giả Kovac (1987), Trần Thị Kim Dung (2005) và một số tác giả khác, thực hiện khảo sát, phân tích, đánh giá trên 153 nhân viên Công ty được chọn lọc theo phương pháp ngẫu nhiên. Dữ liệu thu thập được xử lý, phân tích bằng phần mềm SPSS 13 for Windows.
Cấu trúc của đề tài: Phần mở đầu: giới thiệu khái quát về lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu của đề tài, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa thực tiễn của đề tài.


Chương 1: Tổng quan về lý thuyết và nghiên cứu về sự hài lòng trong công việc như lý thuyết nhu cầu của Maslow, thuyết hai nhân tố của Herzberg, nghiên cứu về động viên của Kovach, nghiên cứu về sự hài lòng và mức độ gắn kết với tổ chức của Trần Thị Kim Dung v.v đồng thời tác giả cũng đã đề ra mô hình nghiên cứu điều chỉnh áp dụng trong đề tài.


Chương 2: Giới thiệu chung về Công ty và yếu tố có ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc tại Công ty như là tiền lương, phúc lợi, khen thưởng, điều kiện môi trường làm việc, mối quan hệ đồng nghiệp và với cấp trên v.v là cơ sở để đề ra các biện pháp để cải thiện sự hài lòng của nhân viên.


Chương 3: Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên viên Công ty trong công việc. Phần này gồm các công việc sau:
Xây dựng thang đo: bằng cách kiểm định các thang đo đề nghị ban đầu bằng phương pháp kiểm định hệ số Cronbach' anpha, phân tích nhân tố EFA, kết quả là về thang đo các yếu tố hài lòng gồm có 5 thành phần và 15 biến quan sát: (1) sự thăng tiến và được công nhận gồm 7 biến quan sát; (2) mối quan hệ đồng nghiệp gồm 2 biến quan sát; (3) thu nhập gồm 2 biến quan sát; (4) an toàn trong việc làm gồm 2 biến quan sát; và (5) điều kiện làm việc gồm 2 biến quan sát, thang đo các yếu tố hài lòng chung bao gồm 4 biến quan sát.
Phân thích hồi quy bội: để tìm ra các yếu tố có ảnh hưởng nhất đến sự hài lòng chung theo thứ tự đó là sự thăng tiến và được công nhận, an toàn trong công việc làm, điều kiện làm việc và mối quan hệ đồng nghiệp.
Phân tích mức độ hài lòng chung cũng như mức độ hài lòng đối với các yếu tố động viên: Qua kết quả khảo sát, các mức độ hài lòng đều chưa đạt được mức độ tích cực (> 4), thái độ hài lòng của nhân viên phần lớn là đạt mức thấp (trong khoảng từ 2-3) tức là nằm trong khoảng không hài lòng đến không có ý kiến. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố tuổi tác, giới tính, kinh nghiệm làm việc, thu nhập, bộ phận công tác, chức vụ, trình độ học vấn đối với mức độ hài lòng chung. Kết quả là mức thu nhập có liên quan đến sự hài lòng chung, nhóm có thu nhập cao thì có mức độ hài lòng cao hơn so với nhóm thu nhập thấp, còn các yếu tố khác với yếu tố thu nhập thì không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng rất ít.


Chương 4: nêu một số giải pháp để tăng cường sự hài lòng của nhân viên trong công việc tại Công ty. Các giải pháp bao gồm giải pháp về cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện mối quan hệ đồng nghiệp và cấp trên, giải pháp về đào tạo, tiền lương v.v.
Hạn chế của đề tài: nghiên cứu này chỉ thực hiện tại Công ty Cổ phần Bê tông Hải Âu nên thông tin về độ hài lòng của các nhân viên ở các công ty cùng ngành nên chưa có được sự so sánh và chỉ có thể áp dụng tại Công ty Cổ phần Bê tông Hải Âu.

 

[+]
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color